සිලිකොන් පටලය

 • Silicone Rubber Sheet For Glass Industry

  වීදුරු කර්මාන්තය සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්රය

  නිෂ්පාදන විස්තර වීදුරු කර්මාන්තය සඳහා වන සිලිකොන් රබර් පත්‍රය වෙළඳපල ඉල්ලුමට අනුව වීදුරු රික්ත ලැමිෙන්ටඩ් උදුනට සහාය වීම සඳහා කැපවී සිටින අපගේ සමාගමේ ප්‍රධාන අංගයකි. ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු රික්ත උදුන රික්ත මූලධර්මය භාවිතා කරයි, වායුගෝලීය පීඩනය සමඟ රික්ත තත්වයන් යටතේ වීදුරුව රත් කරන්න, වාතය බැහැර කිරීම සඳහා රික්ත මල්ලේ වීදුරුව තද කර බුබුලු සෑදීමට නොහැකි වේ නම්, රික්ත බෑගය උණුසුම යටතේ පවතින අතර රික්ත පොම්ප දෙකක් තිබේ හෝ වීදුරු කැබලි හෝ ඊවී ...
 • Silicone Rubber Sheet For Vacuum Press

  රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය

  රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය සැලසුම් කර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ වෙළඳපල ඉල්ලුම අනුව රික්ත මුද්‍රණාලයට සහාය වීම සඳහා කැපවී සිටින අපගේ සමාගම විසිනි. වැකුම් ප්‍රෙස් සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර එය චිත්‍රපටයේ effectiveness ලදායීතාවයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති අතර රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල පිරිවැය භාවිතා කරයි. අපගේ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය ජර්මානු ආනයනය කරන ලද අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි.
 • Silicone Rubber Sheet For Solar Laminator

  සූර්ය ලැමිෙන්ටර් සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්රය

  රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය සැලසුම් කර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ වෙළඳපල ඉල්ලුම අනුව රික්ත මුද්‍රණාලයට සහාය වීම සඳහා කැපවී සිටින අපගේ සමාගම විසිනි. වැකුම් ප්‍රෙස් සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍රයේ ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර එය චිත්‍රපටයේ effectiveness ලදායීතාවයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති අතර රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල පිරිවැය භාවිතා කරයි. අපගේ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද රික්ත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්‍රය ජර්මානු ආනයනය කරන ලද අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි.
 • Silicone Rubber Sheet For Solar Laminator

  සූර්ය ලැමිෙන්ටර් සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්රය

  ගුණාත්මකභාවය යනු ව්යවසායයක ජීවිතයයි. නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය පාලනය කිරීම සඳහා සමාගම විශාල වැදගත්කමක් දරයි. වෘත්තීය නිෂ්පාදන රසායනාගාර, පරීක්ෂණ කාමර සහ රසායනාගාර වලින් සමන්විත වෘත්තීය තත්ත්ව කළමනාකරණ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් එහි සිටී.

 • Silicone Rubber Sheet For Glass Industry

  වීදුරු කර්මාන්තය සඳහා සිලිකොන් රබර් පත්රය

  ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු කර්මාන්තය සඳහා වන විශේෂ සිලිකොන් තහඩුව වෙළඳපල ඉල්ලුමට අනුව වීදුරු රික්ත ලැමිෙන්ටින් උදුන සඳහා අපගේ සමාගමේ ප්‍රධාන අංගයකි.