රබර් කළ රෙදි

  • Roller Covering Rubber Strip

    රෝලර් ආවරණ රබර් පටිය

    රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ ජෙට්, ජලය, පතුවළ, ග්‍රිපර් ලූම් සහ රෙදි පරීක්ෂා කිරීමේ යන්ත්‍රය, මුද්‍රණ හා සායම් උපකරණ වැනි රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ විශිෂ්ට ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධය සහ හොඳ ග්‍රහණ කාර්ය සාධනය.