රබර් කළ රෙදි

  • රෝලර් ආවරණ රබර් පටිය

    රෝලර් ආවරණ රබර් පටිය

    විශිෂ්ට ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධයක් සහ හොඳ ග්‍රහණයක් කාර්ය සාධනයක්. රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ ජෙට්, ජලය, පතුවළ, ග්‍රිපර් ලූම් සහ රෙදි පරීක්ෂා කිරීමේ යන්ත්‍රය, මුද්‍රණ සහ ඩයි කිරීමේ උපකරණ වැනි රෙදි කම්පනය ලෙස භාවිතා කරයි.